Hello, welcome to Xiao Shen group!
English
Updated: 2024-02-28 11:56:18
  • 1. Weilu Zhang, Xiao Shen.* “CpFluor deoxofluorination”. Synthetic Organofluorine Chemistry. Fluorination,  J. Hu, T. Umemoto (Eds) 2018

     

    2. Zhaoliang Yang, Xiao Shen.* “Fluorophosphorane deoxofluorination”. Synthetic Organofluorine Chemistry. Fluorination, J. Hu, T. Umemoto (Eds) 2018